Terbongkar, Kisah Tsa’labah Ternyata Dusta. Ini Buktinya


Berikut ini adalah data para Sahabat Yang mengikuti perang Badar, Jumlah kaum Muhajiriin lebih dari 60 sekian orang. Sedangkan jumlah kaum Anshar lebih dari 240 sekian sahabat. Total pasukan kaum Muslimin sebanyak 313 orang.

Sahabat Nomor 124 sempat Menggegerkan dunia. Karena pernah Populer dalam cerita rakyat sebagai Shahabat yang kufur nikmat. Dia Miskin lalu minta dido'akan kepada Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam agar menjadi kaya kemudian Nabi memberikan kambing untuk dipelihara. Setelah kaya dia lupa dengan kewajiban nya shalat jamaah dan menolak mengeluarkan zakat.

Akan tetapi, data ini membuktikan bahwa sahabat yang dimaksud adalah peserta perang badar yang mana seluruh peserta perang badar sudah mendapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah buruk sahabat ini dipastikan palsu dan berasal dari Israiliyat.

Penjelasan akan dha'ifnya Kisah ini bisa disimak di sini :

https://www.google.com/amp/s/www.islamweb.net/amp/ar/fatwa/15817/

Berikut ini data Peserta perang badar :

1. Nabi Muhammad Rosulullohu Alaihi Wassallam

__

2. Abu Bakar ash Shiddiq Radhiyallahu anhu 

3. ‘Umar bin Khattab 

4. ‘Utsman bin ‘Affan 

5. ‘Ali bin Abi Thalib 

6. Thalhah bin ‘Ubaidillah 

7. Bilal bin Rabbah 

8. Hamzah bin ‘Abdul Muththolib 

9. ‘Abdulloh bin Jahsyi 

10. Zubair bin Awwam 

11. Mus’ab bin ‘Umair bin Hasyim 

12. ‘Abdurrohman bin ‘Auf 

13. ‘Abdulloh bin Mas’ud 

14. Sa’ad bin Abi Waqqos 

15. Abu Kabsyah al-Faris 

16. Anasah al-Habsyi 

17. Zaid bin Harithah al-Kalbi 

18. Marthad bin Abi Marthad al-Ghanawi 

19. Abu Marthad al-Ghanawi 

20. Husain bin Harits bin ‘Abdul Muththolib 

21. ‘Ubaidah bin Harits bin ‘Abdul Muththolib 

22. Tufail bin Harits bin ‘Abdul Muththolib 

23. Mistah bin Usasah bin ‘Ubbad bin ‘Abdul Muththolib 

24. Abu Hudzaifah bin ‘Utbah bin Robi’ah

25. Subaih (mantan budak Abi ‘Asi bin Umaiyyah) 

26. Salim (mantan budak Abu Hudzaifah) 

27. Sinan bin Muhsin 

28. ‘Ukasyah bin Muhsin 

29. Sinan bin Abi Sinan 

30. Abu Sinan bin Muhsin 

31. Syuja’ bin Wahab 

32. ‘Utbah bin Wahab

33. Yazid bin Ruqais 

34. Muhriz bin Nadhlah 

35. Robi’ah bin Aksam 

36. Thoqfu bin Amir 

37. Malik bin Amir 

38. Mudlij bin Amir 

39. Abu Makhsyi Suwaid bin Makhsyi al-To’i 

40. ‘Utbah bin Ghazwan 

41. Khabbab (mantan budak ‘Utbah bin Ghazwan) 

42. Hathib bin Abi Balta’ah al-Lakhmi 

43. Sa’ad al-Kalbi (mantan budak Hathib) 

44. Suwaibit bin Sa’ad bin Harmalah 

45. Umair bin Abi Waqqas 

46. Al-Miqdad bin ‘Amru 

47. Mas’ud bin Robi’ah 

48. Zus Syimalain ‘Amru bin ‘Amru 

49. Khabbab bin al-Arat al-Tamimi 

50. Amir bin Fuhairah 

51. Suhaib bin Sinan 

52. Abu Salamah bin ‘Abdul Asad 

53. Syammas bin Uthman / Hadhrat

54. Syammas bin Utsman

55. Al-Arqam bin Abi al-Arqam 

56. Ammar bin Yasir 

57. Mu’attib bin ‘Auf al-Khuza’i 

58. Zaid bin Khoththob 

59. Amru bin Suraqah 

60. ‘Abdullah bin Suraqah 

61. Sa’id bin Zaid bin Amru 

62. Mihja bin Akk (mantan budak ‘Umar bin Khoththob) 

63. Waqid bin ‘Abdullah al-Tamimi 

64. Khauli bin Abi Khauli al-Ijli 

65. Malik bin Abi Khauli al-Ijli 

66. Amir bin Rabi’ah 

67. Amir bin al-Bukair 

68. ‘Aqil bin al-Bukair 

69. Khalid bin al-Bukair 

70. Iyas bin al-Bukair 

71. Utsman bin Maz’un 

72. Qudamah bin Maz’un 

73. ‘Abdullah bin Maz’un 

74. Al-Saib bin Uthman bin Maz’un 

75. Ma’mar bin al-Harits 

76. Khunais bin Huzafah 

77. Abu Sabrah bin Abi Ruhm 

78. ‘Abdullah bin Makhramah 

79. ‘Abdullah bin Suhail bin Amru 

80. Wahab bin Sa’ad bin Abi Sarah 

81. Hatib bin Amru

82. ‘Umair bin Auf

83. Sa’ad bin Khaulah 

84. Abu Ubaidah Amir al-Jarah 

85. Amru bin al-Harits 

86. Suhail bin Wahab bin Rabi’ah 

87. Safwan bin Wahab 

88. Amru bin Abi Sarah bin Rabi’ah

89. Sa’ad bin Muaz 

90. Amru bin Muaz 

91. Al-Harits bin Aus 

92. Al-Harits bin Anas 

93. Sa’ad bin Zaid bin Malik 

94. Salamah bin Salamah bin Waqsyi 

95. ‘Ubbad bin Waqsyi 

96. Salamah bin Tsabit bin Waqsyi 

97. Rafi’ bin Yazid bin Kurz 

98. Al-Harits bin Khazamah bin ‘Adi 

99. Muhammad bin Maslamah al-Khazraj 

100. Salamah bin Aslam bin Harisy 

101. Abul Haitham bin al-Tayyihan 

102. ‘Ubaid bin Tayyihan 

103. ‘Abdullah bin Sahl 

104. Qatadah bin Nu’man bin Zaid 

105. ‘Ubaid bin Aus 

106. Nasr bin al-Harits bin ‘Abd 

107. Mu’attib bin ‘Ubaid 

108. ‘Abdullah bin Thoriq al-Ba’lawi 

109. Mas’ud bin Sa’ad 

110. Abu Absi Jabr bin Amru 

111. Abu Burdah Hani’ bin Niyyar al-Ba’lawi 

112. Asim bin Tsabit bin Abi al-Aqlah 

113. Mu’attib bin Qusyair bin Mulail 

114. Abu Mulail bin al-Az’ar bin Zaid 

115. ‘Umair bin Mab’ad bin al-Az’ar 

116. Sahl bin Hunaif bin Wahib 

117. Abu Lubabah Basyir bin Abdul Munzir 

118. Mubasyir bin Abdul Munzir 

119. Rifa’ah bin Abdul Munzir 

120. Sa’ad bin ‘Ubaid bin al-Nu’man 

121. ‘Uwaim bin Sa’dah bin ‘Aisy 

122. Rafi’ bin Anjadah 

123. ‘Ubaidah bin Abi ‘Ubaid 

____

124. Tsa’labah bin Hatib al - Anshary ✅

____

125. Unais bin Qatadah bin Rabi’ah 

126. Ma’ni bin Adi al-Ba’lawi 

127. Tsabit bin Akhram al-Ba’lawi 

128. Zaid bin Aslam bin Tsa’labah al-Ba’lawi 

129. Rib’ie bin Rafi’ al-Ba’lawi 

130. Asim bin Adi al-Ba’lawi 

131. Jubr bin ‘Atik 

132. Malik bin Numailah al-Muzani 

133. Al-Nu’man bin ‘Asr al-Ba’lawi 

134. ‘Abdullah bin Jubair 

135. Asim bin Qais bin Tsabit 

136. Abu Dhayyah bin Tsabit bin al-Nu’man 

137. Abu Hayyah bin Tsabit bin al-Nu’man 

138. Salim bin Amir bin Tsabit Ra.

139. Al-Harits bin al-Nu’man bin Umayyah 

140. Khawwat bin Jubair bin al-Nu’man 

141. Al-Munzir bin Muhammad bin ‘Uqbah 

142. Abu ‘Uqail bin Abdullah bin Tsa’labah 

143. Sa’ad bin Khaithamah 

144. Munzir bin Qudamah bin Arfajah 

145. Tamim (maula Sa’ad bin Khaithamah) 

146. Al-Harith bin Arfajah 

147. Kharijah bin Zaid bin Abi Zuhair 

148. Sa’ad bin al-Rabi’ bin Amru 

149. ‘Abdullah bin Rawahah 

150. Khallad bin Suwaid bin Tsa’labah 

151. Basyir bin Sa’ad bin Tsa’labah 

152. Sima’ bin Sa’ad bin Tsa’labah 

153. Subai bin Qais bin ‘Isyah 

154. ‘Ubbad bin Qais bin ‘Isyah 

155. ‘Abdullah bin Abbas

156. Yazid bin al-Harits bin Qais 

157. Khubaib bin Isaf bin ‘Atabah 

158. ‘Abdullah bin Zaid bin Tsa’labah 

159. Huraith bin Zaid bin Tsa’labah 

160. Sufyan bin Bisyr bin Amru 

161. Tamim bin Ya’ar bin Qais 

162. ‘Abdullah bin ‘Umair 

163. Zaid bin al-Marini bin Qais 

164. ‘Abdullah bin ‘Urfutah 

165. ‘Abdullah bin Rabi’ bin Qais 

166. ‘Abdullah bin ‘Abdullah bin Ubai 

167. Aus bin Khauli bin ‘Abdullah 

168. Zaid bin Wadi’ah bin Amru 

169. ‘Uqbah bin Wahab bin Kaladah 

170. Rifa’ah bin Amru bin Amru bin Zaid 

171. Amir bin Salamah 

172. Abu Khamishah Ma’bad bin Ubbad 

173. Amir bin al-Bukair 

174. Naufal bin ‘Abdullah bin Nadhlah 

175. ‘Utban bin Malik bin Amru bin al-Ajlan 

176. ‘Ubadah bin al-Somit 

177. Aus bin al-Somit 

178. Al-Nu’man bin Malik bin Tsa’labah 

179. Tsabit bin Huzal bin Amru bin Qarbus 

180. Malik bin Dukhsyum bin Mirdhakhah 

181. Al-Rabi’ bin Iyas bin Amru bin Ghanam 

182. Waraqah bin Iyas bin Ghanam 

183. Amru bin Iyas 

184. Al-Mujazzar bin Ziyad bin Amru 

185. ‘Ubadah bin al-Khasykhasy 

186. Nahhab bin Tsa’labah bin Khazamah 

187. ‘Abdullah bin Tsa’labah bin Khazamah 

188. Utbah bin Rabi’ah bin Khalid 

189. Abu Dujanah Sima’ bin Kharasyah 

190. Al-Munzir bin Amru bin Khunais 

191. Abu Usaid bin Malik bin Rabi’ah 

192. Malik bin Mas’ud bin al-Badan 

193. Abu Rabbihi bin Haqqi bin Aus 

194. Ka’ab bin Humar al-Juhani 

195. Dhamrah bin Amru 

196. Ziyad bin Amru 

197. Basbas bin Amru 

198. ‘Abdullah bin Amir al-Ba’lawi 

199. Khirasy bin al-Shimmah bin Amru 

200. Al-Hubab bin al-Munzir bin al-Jamuh 

201. Umair bin al-Humam bin al-Jamuh 

202. Tamim (mantan budak Khirasy bin al-Shimmah) 

203. ‘Abdullah bin Amru bin Haram 

204. Mu’adz bin Amru bin al-Jamuh 

205. Mu’awwiz bin Amru bin al-Jamuh 

206. Khallad bin Amru bin al-Jamuh 

207. ‘Uqbah bin Amir bin Nabi bin Zaid 

208. Hubaib bin Aswad 

209. Tsabit bin al-Jiz’i 

210. ‘Umair bin al-Harits bin Labdah 

211. Basyir bin al-Barra’ bin Ma’mur 

212. Al-Tufail bin al-Nu’man bin Khansa’ 

213. Sinan bin Saifi bin Sakhr bin Khansa’ 

214. ‘Abdullah bin al-Jaddi bin Qais 

215. Atabah bin ‘Abdullah bin Sakhr 

216. Jabbar bin Umaiyah bin Sakhr 

217. Kharijah bin Humayyir al-Asyja’i 

218. ‘Abdullah bin Humayyir al-Asyja’i 

219. Yazid bin al-Munzir bin Sahr 

220. Ma’qil bin al-Munzir bin Sahr 

221. ‘Abdullah bin al-Nu’man bin Baldumah 

222. Al-Dhahlak bin Haritsah bin Zaid 

223. Sawad bin Razni bin Zaid 

224. Ma’bad bin Qais bin Sakhr bin Haram 

225. ‘Abdullah bin Qais bin Sakhr bin Haram 

226. ‘Abdullah bin ‘Abdi Manaf 

227. Jabir bin ‘Abdullah bin Riab 

228. Khulaidah bin Qais bin al-Nu’man 

229. An-Nu’man bin Yasar 

230. Abu al-Munzir Yazid bin Amir 

231. Qutbah bin Amir bin Hadidah 

232. Sulaim bin Amru bin Hadidah 

233. Antarah (maula Qutbah bin Amir) 

234. Abbas bin Amir bin Adi 

235. Abul Yasar Ka’ab bin Amru bin Abbad 

236. Sahl bin Qais bin Abi Ka’ab bin al-Qais 

237. Amru bin Talqi bin Zaid bin Umaiyah 

238. Mu’adz bin Jabal bin Amru bin Aus 

239. Qais bin Mihshan bin Khalid 

240. Abu Khalid al-Harits bin Qais bin Khalid 

241. Jubair bin Iyas bin Khalid 

242. Abu Ubadah Sa’ad bin Utsman 

243. ‘Uqbah bin Utsman bin Khaladah 

244. Ubadah bin Qais bin Amir bin Khalid 

245. As’ad bin Yazid bin al-Fakih 

246. Al-Fakih bin Bisyr 

247. Zakwan bin Abdu Qais bin Khaladah 

248. Mu’adz bin Ma’ish bin Qais bin Khaladah 

249. Aiz bin Ma’ish bin Qais bin Khaladah 

250. Mas’ud bin Qais bin Khaladah 

251. Rifa’ah bin Rafi’ bin al-Ajalan 

252. Khallad bin Rafi’ bin al-Ajalan 

253. Ubaid bin Yazid bin Amir bin al-Ajalan 

254. Ziyad bin Lubaid bin Tha’labah 

255. Khalid bin Qais bin al-Ajalan 

256. Rujailah bin Tha’labah bin Khalid 

257. Atiyyah bin Nuwairah bin Amir 

258. Khalifah bin Adi bin Amru 

259. Rafi’ bin al-Mu’alla bin Luzan 

260. bu Ayyub bin Khalid al-Anshori 

261. Tsabit bin Khalid bin al-Nu’man 

262. ‘Umarah bin Hazmi bin Zaid 

263. Suraqah bin Ka’ab bin ‘Abdul Uzza 

264. Suhail bin Rafi’ bin Abi Amru 

265. Adi bin Abi al-Zaghba’ al-Juhani 

266. Mas’ud bin Aus bin Zaid 

267. Abu Khuzaimah bin Aus bin Zaid 

268. Rafi’ bin al-Harits bin Sawad bin Zaid 

269. Auf bin al-Harits bin Rifa’ah 

270. Mu’awwaz bin al-Harits bin Rifa’ah 

271. Muaz bin al-Harits bin Rifa’ah 

272. An-Nu’man bin Amru bin Rifa’ah 

273. ‘Abdullah bin Qais bin Khalid 

274. Wadi’ah bin Amru al-Juhani 

275. Ishmah al-Asyja’i 

276. Tsabit bin Amru bin Zaid bin Adi 

277. Sahl bin ‘Atik bin al-Nu’man 

278. Tsa’labah bin Amru bin Mihshan 

279. Al-Harits bin al-Shimmah bin Amru 

280. Ubai bin Ka’ab bin Qais 

281. Anas bin Muaz bin Anas bin Qais 

282. Aus bin Tsabit bin al-Munzir bin Haram 

283. Abu Syeikh bin Ubai bin Tsabit 

284. Abu Tolhah bin Zaid bin Sahl 

285. Abu Syeikh Ubai bin Tsabit 

286. Haritsah bin Suraqah bin al-Harits 

287. Amru bin Tsa’labah bin Wahb bin Adi 

288. Salit bin Qais bin Amru bin ‘Atik 

289. Abu Salit bin Usairah bin Amru 

290. Tsabit bin Khansa’ bin Amru bin Malik 

291. Amir bin Umaiyyah bin Zaid 

292. Muhriz bin Amir bin Malik 

293. Sawad bin Ghaziyyah 

294. Abu Zaid Qais bin Sakan 

295. Abul A’war bin al-Harits bin Zalim 

296. Sulaim bin Milhan 

297. Haram bin Milhan 

298. Qais bin Abi Sha’sha’ah 

299. ‘Abdullah bin Ka’ab bin Amru 

300. ‘Ishmah al-Asadi 

301. Abu Daud Umair bin Amir bin Malik 

302. Suraqah bin Amru bin ‘Atiyyah 

303. Qais bin Mukhallad bin Tsa’labah 

304. Al-Nu’man bin Abdi Amru bin Mas’ud 

305. Al-Dhahhak bin Abdi Amru 

306. Sulaim bin al-Harits bin Tsa’labah 

307. Jabir bin Khalid bin Mas’ud 

308. Sa’ad bin Suhail bin ‘Abdul Asyhal 

309. Ka’ab bin Zaid bin Qais 

310. Bujir bin Abi Bujir al-Abbasi 

311. ‘Itban bin Malik bin Amru al-Ajalan 

312. ‘Ismah bin al-Hushain bin Wabarah 

313. Hilal bin al-Mu’alla al-Khazraj 

314. Shalih bin Syuqrat Ra. (pembantu Rasulullah)

RADHIYALLAHU ANHUM AJMAIN.

Badar adalah Sebuah perang besar yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan 2 H (13 Maret 624) di kawasan Al Badr sekitar 280km dari Kota Mekah atau sekitar 150km dari Kota Madinah. Pasukan kaum Muslim yang berjumlah 313 orang bertempur menghadapi pasukan Quroisy Mekkah yang berjumlah 1.000 orang. 

Perang yang berakhir dengan kemenangan yang begitu gemilang, menghilangkan banyak sekali nyawa tokoh-tokoh Quroisy Mekah. Setelah bertempur habis-habisan sekitar dua jam, pasukan Muslim berhasil menghancurkan barisan pertahanan pasukan Quroisy, yang kemudian mundur dalam kekacauan.

___

14 tentara Kaum Muslimin gugur syahid, sementara dari pihak Quroisy ada sekitar 50-70 yang meninggal dan 70an orang tertawan. 

Sumber tulisan: 

1. Al-Hâfizh Dhiyâuddin al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab al-Ahkaam.

2. Ibnu Sayyidinnas rahimahullah dalam Kitab ‘Uyûnul-Atsar.https://www.pondokgas.com/2022/02/program-kuliah-s1-pai-pgsd-berdasarkan.html

0 Komentar